Защо в

За нас

История

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ е новото наименование на Здравноосигурителен фонд Съгласие, създаден в резултат на вливането на две здравноосигурителни дружества – Здравноосигурителна компания ЦКБ-ЗДРАВЕ и Здравноосигурителен фонд ХИПОКРАТ. Дружеството продължава успешната си политика по осигуряване на здравна закрила чрез предлаганата ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА, като същевременно ще се стреми да отговори на потребностите на своите клиенти чрез разнообразяване на портфейла си от продукти в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, транспортното застраховане и гражданската отговорност.

Лиценз

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ притежава лиценз за извършване на общо застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с решение № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителни лицензи № 686-ОЗ/12.09.2013 г. и № 541-ОЗ/05.06.2014 г.  за следните видове застраховки:
1. Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)”
2. Застраховка „Заболяване”
3. Застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)”
4. Застраховка „Релсови превозни средства”
5. Застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”
6. Застраховка „Пожар и природни бедствия”
7. Застраховка „Други щети на имущество”

8. Застраховка „Обща гражданска отговорност”
9. Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”

Управление

Застрахователно дружество СЪГЛАСИЕ се управлява от Съвет на директорите в състав: Милен Марков – председател на Съвета на директорите, Стойка Апостолова – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и Георги Петров – член на Съвета на директорите.

Финансови отчети

Годишен финансов отчет, Доклад за дейността за ЗД Съгласие АД
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2016 г.

За контакти:

За контакти:

ЗД „Съгласие” АД

бул. „Тодор Александров” № 141

тел. +359 2 816 45 46

info@saglasie.bg

Работно време на Централно управление

Понеделник – Петък: от 8.30 до 17ч.
Почивни дни: събота и неделя
Телефоните за неотложно обслужване на лица със здравна застраховка в часовия интервал от 17 до 8.30ч. са: 0700 17575 или +359 2 980 80 65.
 

Вход за потребители / User login
Потребител / Username:

Парола / Password:

 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
  Ключови думи
 

Застрахователно Дружество