Защо в

ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.

Включва профилактични прегледи, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания. Броя на лекарите, техните специалности, както и броя и вида на изследванията е съобразен с необходимостта на застрахованите лица и съгласно нормативните изисквания.

 

В основния пакет профилактика са включени следните медицински услуги:

 

Прегледи:

 

1. Терапевт;
2. Офталмолог;
3. Невролог;

 

Клинико – лабораторни изследвания:

 

- пълна кръвна картина;
- диференциално броене;
- СУЕ(утайка);
- глюкоза в кръв;
- урина – албумин,захар, седимент;

 

Клинико – инструментални изследвания:

 

- ЕКГ;
- измерване на кръвно налягане;
- антропометрични измервания, BMI;
- визус;
- очни дъна;
- очно налягане;

 

 

Скрининг за наличие на социално – значими заболявания на служителите:

 

- за хипертония;
- за диабет;
- за исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.

 

Профилактичната програма се реализира след окончателното съгласуване на графиците между Компанията застраховател и Компанията застраховащ. Обект на съгласуване са както датите и часовете на профилактичните прегледи, така и определяне на групите от служители за съответните дати.
Профилактичните прегледи се провеждат задължително в лечебно заведение, с което ЗД Съгласие АД има сключен договор. Основно изискване от наша страна при сключването на договор с лечебното заведение е в дните и часовете, в които се провеждат самите прегледи, съответните лекари – специалисти да не са ангажирани с прегледи на други пациенти.

 

Други пакети

 
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество