Защо в

ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.

1. Диагностика и лечение на застрахованите лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение.

 

2. Хоспитализация в стационарни отделения на лечебните заведения както следва:
- Отделение за интензивно лечение;
- Терапевтично;
- Хирургично;
- Гинекологично;
- Неврологично;
- Офталмологично;
- Оториноларингологично;
- Дерматовенерологично;
- Пневмофизиатрично;
- За долекуване, продължително лечение и физиотерапия;
- Кардиологично;
- Пулмологично;
- Гастроентерологично;
- Ендокринологично;
- Ортопедия и травматология;

 

3. Приемане на болен в стая с три и повече легла.
4. Преглед и назначаване на лечение от:
- дежурен лекар
- лекуващ лекар
- завеждащ отделение
- хабилитирано лице

 

5. Консултации със специалисти от:
- други отделения на лечебното заведение
- други лечебни заведения.

 

6. Клинико-лабораторни изследвания в обем, позволяващ диагностицирането, следенето и лечението на здравния проблем в зависимост от дейността на отделението.
7. Клинико-инструментални изследвания и високо специализирани дейности в обем, позволяващ диагностицирането и лечението на здравния проблем.
8. Манипулации в обем, позволяващ диагностицирането и лечението до изписването на пациента.

 

9. Лечение в болнични условия – до 25 дни годишно, от които 7 дни в ОАРИЛ:
- медикаментозно лечение
- хирургично лечение
- хормонално лечение
- физиотерапия

 

10.Рехабилитация и санаториално лечение в лечебни заведения за долекуване и продължително лечение, по медицински показания – до 14 дни, в рамките на годишния лимит:
- Приемане на болен в стая с три и повече легла.
- Преглед и назначаване на лечение от дежурен лекар, лекуващ лекар, завеждащ отделение.
- Манипулации в зависимост от диагнозата и схемата на лечение.
- Лечение – физиотерапия и рехабилитация.

 

От списъка на лечебните заведения, с които с които Застрахователно дружество ЗД Съгласие АД е в договорни отношения застрахованите лица могат свободно да изберат лечебно заведение . При изразено желание от страна на застрахованото лице нашите координатори организират както предварителните изследвания, така и процедурата по самата хоспитализацията на пациента. Те поддържат връзка с него през целия период на лечение и му съдействат активно до цялостното решаване на проблема.

 

Застрахованите лица могат да ползват услугите по тези пакети на принципа на Абонаментно обслужване или на принципа на Възстановяване на разходи.
При избор от страна на застрахованото лице да ползва медицински услуги на принципа на Абонаментно обслужване, компанията предлага свобода на избора на лицето за пътя, по който то ще стигне до съответния специалист.
Една от възможностите е застрахованото лице само да организира прегледа с изпълнител на медицински услуги, с който Компанията застраховател е в договорни отношения.

 

Другата възможност е лицето да осъществи контакт с наш координатор, пряко ангажиран със създаването на предпоставки и условия за получаване на бърз достъп до необходимия медицински специалист. Координаторът е и лицето, което при изразено желание от застрахованите лица е в състояние да даде компетентен съвет или да ангажира час за посещение при лекар.

 

При Абонаментната форма на обслужване лицата могат свободно да изберат лекар или лечебно заведение, от списъка на специалистите и лечебните заведения, с които ЗД Съгласие АД е в договорни отношения. В този случай застрахованото лице няма финансови ангажименти към изпълнителя на медицински услуги.

 

В случаите, когато поради липса на апаратура или съответен специалист в лечебните заведения се налага да се обърнете за медицинска услуга към такива, с които ЗД Съгласие АД няма договор, компанията възстановява направените разходи до лимита на отговорност. В тези случаи, в зависимост от типа на конкретната услуга (преглед или извършени изследвания) е необходимо застрахованото лице да представи:

 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ:

 

• Амбулаторен лист с подпис на лекуващия лекар и печат;
• Фактура с фискален бон, издадени от изпълнителя на медицинска помощ;
• Молба по образец за възстановяване на направените от застрахованото лице разходи;

 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 

• Амбулаторен лист или медицинско направление от лекаря, назначил изследването;
• Копие на резултатите от изследванията;
• Фактура с фискален бон за всички изследвания, изписани отделно;
• Молба по образец за възстановяване на направените от застрахованото лице разходи;

 

При възстановяване на разходите за прегледи и изследвания се прилага самоучастие на застрахованите в размер на 30% от стойността им.

 

Други пакети ^

 
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество