Защо в

ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.

 

За да бъдат възстановени разходите за закупени материали и помощни средства е необходимо застрахованото лице да представи:

• Амбулаторен лист с назначена терапия, подпис на лекуващия лекар и печат.
• Рецептурна бланка с подпис на лекуващия лекар и печат.
• Фактура с фискален бон.
• Молба по образец за възстановяване на направените от застрахованото лице разходи;

 

Срокове за възстановяване на разходи – по всеки един пакет е необходимо да се спазят следните срокове:

 

1. Искане за възстановяване на разходи с придружаващите го документи в зависимост от пакета, подадено не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни от настъпването на застрахованелно събитие.

 

2. Фактурата и касовия бон трябва да са издадени не по-късно от 3 /три/ дни от получаването на рецептурната бланка или съответния медицински документ.

 

Сумата на извършените разходи се възстановява по банковата сметка на застрахованото лице, не по късно от 30 /тридесет/ дни от подаване на искането. В случаите, когато представената документация е недоокомплектована, срокът започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите.

 

При възстановяване на разходите за прегледи и изследвания се прилага самоучастие на застрахованите в размер на 30% от стойността им.

 

В случай на частичен или пълен отказ за възстановяване на определени суми, Компанията застраховател уведомява заинтересованото лице писмено по пощата или в Интернет за решението си и съответните мотиви в срок от 15 /петнадесет/ дни от постъпване на искането.
В WEB страницата на „ЗД Съгласие“ АД застрахованите лица могат във всеки един момент да проследяват:

 

1. Статус на исковете им за възстановяване на извършени разходи /заведен, одобрен, изплатен, отказан/
2. Изплатените суми
3. Причините за пълен или частичен отказ.

 

Други пакети

 
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество