Защо в

Документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

(за застраховки „Злополука“ и „Здравна застраховка“)Политика за защита на личните данни
Информационен документ за застрахователен продукт: Комфорт
Информационен документ за застрахователен продукт: Помощ в планината

Методика за определяне размера на застрахователно обезщетение при неимуществени и
имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт, по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, съгласно Наредба №
49/16.10.2014 г.

ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ПО „ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА”

Заявление за възстановяване на разходи
Декларация за родителски права

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО ПО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Искане за извъшване на оглед и оценка на увредено имущество по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите”
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество