Защо в

Новини

Здравните карти на ЗД „Съгласие“ АД с нова визия

Уважаеми партньори, дизайнът на документа /карта/ за Здравна застраховка в ЗД „Съгласие” АД вече е в два варианта в зависимост от избрания застрахователен продукт. Същевременно ЗД „Съгласие“ АД продължава обслужването на всички застраховани лица със застрахователни договори в „Токуда Здраво Застраховане“ ЕАД, които се легитимират със съответните здравни карти, до срока на валидност  на същите.
За Ваше улеснение публикуваме дизайна на всички валидни здравни карти:


Карти
УВЕДОМЛЕНИЕ до потребителите на застрахователни услуги на “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД и ЗД „Съгласие” АД

Уважаеми клиенти,
На основание чл. 230, ал. 5 във връзка с чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ЗД “Съгласие” АД уведомява всички заинтересовани лица за осъществено преобразуване чрез вливане на “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД в ЗД „Съгласие” АД. Преобразуването е осъществено въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 04.07.2017 г. между “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД и ЗД „Съгласие” АД и Решение на КФН № 1430-ОЗ/10.11.2017 г.
Считано от 01.12.2017 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД застрахователни договори преминават върху ЗД „Съгласие” АД. От същата дата ЗД “Съгласие” АД стартира цялостното обслужване на застрахователните договори на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД по всички видове застраховки.

Уважаеми клиенти,
Вашите застрахователни договори запазват условията, при които са сключени, и ще продължават да бъдат обслужвани от ЗД „Съгласие” АД с необходимото внимание, отговорност и желание за дългосрочно партньорство.
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество