0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти,

От 01 юни 2021 г. с изменение в Наредба №4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти се въведе електронно предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, чрез т. нар. електронна рецепта.

В тази връзка бихме искали да Ви информираме, че при подаване на заявление за възстановяване на разходи за такива лекарствени продукти, ЗД „Съгласие“ АД ще изисква представянето на:

  1. копие на първа /титулна/ страница на рецептурната книжка;
  2. копие на страницата с отразените закупени количества от всеки един лекарствен продукт, както и номера на електронната рецепта;

3. разходо-оправдателни документи – фактура и фискален бон – в оригинал.

Във всички други случаи на възстановяване на лекарствени продукти важи досегашния ред: представянето на амбулаторен лист от преглед, рецепта и разходо-оправдателни документи (фактура и фискален бон в оригинал).