0700-111-111 info@saglasie.bg

Документи

Образци и формуляри

Заявление

Заявление за възстановяване на разходи по здравна застраховка

Декларация за упражняване на родителски права

Формуляр – декларация за упражняване на родителски права

Уведомление за щета

Уведомление за щета по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Нормативни документи

Кодекс на застраховането

Кодекс за застраховането

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравното осигуряване

Наредба 24

Наредба 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане
по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката
за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени
на моторни превозни средства

Вътрешни актове

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за дейността

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите

Вътрешни правила за дейността

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховки, различни от автомобилно, морско и транспортно застраховане (Загл., изм. и доп. – 17.02.2017 г.)

Методика на ЗД "Съгласие" АД

Определяне размера на застрахователно обезщетение при неимуществени и
имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт, по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, съгласно Наредба №
49/16.10.2014 г.