0700-111-111 info@saglasie.bg

Продукти

8

Към всички продукти

Класическа застраховка „злополука“

Застраховка „Злополука“ е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални, семейни или групови застраховки. Застраховката се сключва срещу настъпването на събития, оказващи неблагоприятно въздействие върху живота, здравето или телесната цялост на застрахованите, които са настъпили в резултат на злополука.

 

Основните рискове, които се покриват от застраховката, са:

 

N

Смърт в резултат на злополука – в този случай застрахователят изплаща договорената в застрахователната полица застрахователна сума на посочените ползващи лица или законните наследници

N

Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука – на застрахования се изплаща такъв процент от договорената застрахователна сума, какъвто е процентът на трайно намалена работоспособност, установен с решение от ТЕЛК, НЕЛК и/или Застрахователна експертна комисия (ЗЕК)

По желание на клиента към основното покритие могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

N

Временна неработоспособност в резултат на злополука

N

Медицински разноски в резултат на злополука

N

Дневни пари за болничен престой в резултат на злополука

N

Спасителни разходи

N

Ритуални разходи

информационeн бюлетин

 

Класическа застраховка „Злополука“

Туристическа застраховка “Помощ в планината”

Планинската застраховка се сключва за български и чуждестранни граждани за времето, през което упражняват хоби, спортна или туристическа дейност в планина на територията на Република България. Застрахователно събитие по условията на застраховката е злополука или акутно заболяване, изискващо спешна медицинска помощ поради застрашаване живота на застрахованото лице.

Основното покритие включва:

N

Спасителни разноски – застрахователят изплаща разходи, направени за издирване, спасяване, оказване на спешна медицинска помощ на място и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване

N

Медицински разходи – възстановяват се действително извършени разходи за оказване на спешна медицинска помощ за овладяване на акутното състояние при злополука или заболяване

Към основното покритие могат да бъдат включени допълнителни рискове като:

N

Смърт и трайна загуба на работоспособност на застрахования от злополука

N

Спасителна операция с хеликоптер – застрахователят приема да покрива разходи за използването на хеликоптер при спасителна операция на пострадал в планината и транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата медицинска помощ

N

Медицински разходи за последващо лечение

информационен бюлетин

 

Туристическа застраховка „Помощ в планината“

Поискайте Вашата оферта за застраховка „Злополука“ на тел. 02/ 816 4341 или на имейл sales@saglasie.bg.

8

Към всички продукти