0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти,
На основание чл. 230, ал. 5 във връзка с чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ЗД “Съгласие” АД уведомява всички заинтересовани лица за осъществено преобразуване чрез вливане на “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД в ЗД „Съгласие” АД. Преобразуването е осъществено въз основа на Договор за преобразуване, сключен на 04.07.2017 г. между “Токуда Здравно Застраховане” ЕАД и ЗД „Съгласие” АД и Решение на КФН № 1430-ОЗ/10.11.2017 г.
Считано от 01.12.2017 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД застрахователни договори преминават върху ЗД „Съгласие” АД. От същата дата ЗД “Съгласие” АД стартира цялостното обслужване на застрахователните договори на „Токуда Здравно Застраховане“ ЕАД по всички видове застраховки.

Уважаеми клиенти,
Вашите застрахователни договори запазват условията, при които са сключени, и ще продължават да бъдат обслужвани от ЗД „Съгласие” АД с необходимото внимание, отговорност и желание за дългосрочно партньорство.